جمعه ۱۳۸۶/۰۹/۲۳

آنتروپی _ ارگونومی

آنتروپی را تعریف کنید و آنتروپی منفی به چه معنایی به کار می رود؟

در هر سیستم، عواملی وجود دارند که در خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و می توانند در نهایت ، موجب سستی سیستم شوند. این عوامل را آنتروپی می خوانند. آنتروپی به دو گونه تقسیم می شود: آنتروپی مثبت که عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است؛ وآنتروپی منفی یا نگانتروپی ، که عملکردش در خلاف جهت آنتروپی مثبت است؛ یعنی، برای ایجاد تغییرات و تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات و به منظور بقای سیستم در محیط عمل می کنند.

ارگونومی چیست؟

ارگونومی عبارتست از بررسی محیط و شرایط کار به منظور افزایش کارآیی کارکنان در سازمان.

بین انسان وتکنولوژی که با یکدیگر در تعامل اند، بایستی تناسب و تطابق کافی موجود باشد. درتقسیم وظایف و عملیات بین انسان و ماشین، آنچه که از انسان خواسته می شود باید با در نظر گرفتن استعدادها و تواناییهایش از یک سو و محدودیتها و نقایصش از سوی دیگر باشد، فضا و شرایط محیطی کار بایستی به گونه ای طرح ریزی شود که انرژی انسانی هدر نرفته ومناسبترین استفاده از آن به عمل آید. در چنین موقعیتی است که هزینه کار کاهش یافته، ایمنی بیشتر شده و رضایت شغلی افزایش می یابد؛ و به تبع این نتایج، بهره وری نیز بالا می رود.

نوشته شده توسط بهزاد یوسفی آبکنار در ۱۶:۳۵ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •